Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

"Επιταγή Εισόδου για Νέους Ηλικίας από 18 έως 24 ετών"

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτηση τους σε θέσεις απασχόλησης του ιδιωικού τομέα της οικονομίας.
Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δράση παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

Α1. Για την ομάδα ωφελούμενων "νέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ":
 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών


 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 420 ωρών σε 2 φάσεις (180 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης - α΄ φάση και 240 ώρες θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης - β΄ φάση). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α΄ και β΄ φάση), δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και την τοποθέτησή του στην επιχείρηση πρακτικής.
  Α2. Για την ομάδα ωφελούμενων "νέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης":

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 380 ωρών σε 2 φάσεις (180 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης -α΄ φάση και 200 ώρες θα αφορούν τις δεξιότητες που συνδέεονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής- β΄ φάση). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολο της δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άκσησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής.
  Παρακαλούμε για την αίτησή σας στο πρόγραμμα πατήστε στο παρακάτω κουμπί: ΑΙΤΗΣΗ και επιλέξτε την ομάδα ωφελούμενων που ανήκετε και προχωρήστε στην αίτηση.
  Στη συνέχεια με την ολοκλήρωση της αίτησής σας μπείτε ξανά στο POINTO.GR και:
  • Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για το πρόγραμμα
  • Συμπληρώστε τον αριθμό Κ.Α.Υ.Α.Σ.
  • Συνδεθείτε με επιχειρήσεις
  • Αναζητήστε τα διαθέσιμα ΚΕΚ
  Εφόσον, ανακοινωθούν τα αποτελέσματα θα σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη της αίτησής σας. Πρόσκληση στο site του φορέα που έχει ανακοινωθεί: http://voucher.gov.gr
  Για περαιτέρω πληροφορίες από το skywalker.gr απευθυνθείτε σε εμάς στο τηλ: 210 9730280, ή στο email: point0@skywalker.gr.

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου